Skrij filtre
Filtri 0
Razvrsti po :
Filtri 0

Splošni pogoji za športne partnerje

S [klikom na polje »sprejmem« spodaj] potrjujete, da:

 • ste zakoniti zastopnik družbe, ki sprejema te Splošne pogoje (poslovnega) sodelovanja v Decathlon Team programu zvestobe za Partnerje oziroma ustrezno pooblaščena oseba, s poslovno sposobnostjo in z vsemi potrebnimi pooblastili za veljavno sklenitev in izvrševanje pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja; in

 • ste prebrali, razumete in se strinjate s sklenitvijo pogodbenega razmerja z Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055, ki jo zastopa [Kappler Michel Georges Martin] (v nadaljnjem besedilu: „Decathlon“), v povezavi z Decathlon Team programom zvestobe (v nadaljevanju: »Decathlon Team Program Zvestobe« ali »Program«), vse na način in pod pogoji, navedenimi v Splošnih pogojih (poslovnega) sodelovanja v Decathlon Team programu zvestobe za Partnerje (spodaj).

SPLOŠNI POGOJI (POSLOVNEGA) SODELOVANJA V DECATHLON TEAM PROGRAMU ZVESTOBE ZA PARTNERJE

(v nadaljnjem besedilu: „Splošni pogoji za Partnerje“)

OPREDELITVE

 1. člen

(1) Besede in izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih za Partnerje, imajo naslednji pomen: a. Individualni Profil – profil osebe, ki zastopa Partnerja v Decathlon Teamu in ki vsebuje določene osebne podatke, ki se zbirajo ob registraciji;

b. Uporabnik – član Decathlon Team Programa Zvestobe, ki z nakupom v Decathlonu (tj. v Decathlon Prodajalni in v spletni trgovini Decathlona, ki je dostopna na www.decathlon.si) zbira Medalje, in jih zamenja za Športno Dejavnost ali Športni Dogodek pri Partnerju ali za storitev servisa v vseh Decathlon Prodajalnah;

c. Kupon – potrdilo, poslano po elektronski pošti s strani Decathlona na elektronski naslov Uporabnika o pravici do sodelovanja v izbrani Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku ali za določeno storitev servisa v Decathlon Prodajalnah, ki vsebuje opis, rok veljavnosti in pogoje poteka in sodelovanja v Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku, ter številko transakcije in skrito številko, ki jo je Uporabnik dolžan pokazati Partnerju pri sodelovanju v Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku ali navedbo storitve servisa, ki jo je Uporabnik dolžan predložiti v Decathlon Prodajalni.

d. Platforma – spletna platforma Decathlon Team Programa Zvestobe, dostopna na: www.decathlonteam.si, z vsemi informacijami o Programu (vključno s Športnimi Dejavnostmi, Partnerji, Športnimi Dogodki, itd.), ki služi kot (zaprti) sistem, ki omogoča enostavno in hitro interakcijo med Uporabniki, Partnerj in Decathlonom.

e. Decathlon Prodajalna – prodajna mesta Decathlona na področju Republike Slovenije oziroma Decathlona Zagreb d.o.o. (Ulica Siniše Glavaševića, Zagreb, vpisan v sodni register Trgovskega sodišča v Zagrebu pod številko: 080892852, OIŠ: 89516372197) na področju Republike Hrvaške;

f. Profil Kluba – profil kluba na spletni platformi Decathlon Team Programa Zvestobe, ki ga je mogoče ustvariti po izdelavi Individualnega Profila in ki vsebuje osnovne podatke o klubu oz. o Partnerju, ter ponudbo Športnih Dejavnosti in Športnih Dogodkov;

g. Decathlon Team – zaprti sistem med Decathlonom, Partnerjem in Uporabnikom, ki z registracijo na Platformi in odprtjem Individualnega Profila postanejo člani s sprejetjem pogojev in načel Deacthlon Team Programa Zvestobe;

h. Športna Dejavnost – športna dejavnost v dolgotrajni ponudbi, na primer, vstop na bazen, ipd. Aktualen seznam vseh Športnih Dejavnosti je dostopen na Platformi;

i. Športni Dogodek – organizirani enkratni športni dogodek, na primer športna delavnica z določenim časom in krajem poteka in drugimi splošnimi pogoji, kot so število razpoložljivih mest, določene omejitve ali potrebni športni rekviziti za sodelovanje, kot navedeno in podrobneje opisano na Platformi.;

j. Medalje – virtualno sredstvo izmenjave storitev in izdelkov med Uporabnikom, Partnerjem in Decathlonom;

k. Voucher – potrdilo, izdano na zahtevo Partnerja prek Profila Kluba v zameno za zbrane Medalje, ki jih Partner lahko uporabi za nakup v Decathlon Prodajalnah;

l. Pogodbeni Stranki – Decathlon in Partner, ki se je strinjal s temi Splošnimi pogoji za Partnerje in sklenitvijo pogodbenega razmerja z Decathlonom v zvezi s sodelovanjem v Decathlon Team Programu Zvestobe.

PREDMET TEH SPLOŠNIH POGOJEV ZA PARTNERJE

2. člen

(1) Partner s sprejemom teh Splošnih pogojev za Partnerje (na način, opisan v uvodu teh Splošnih pogojev za Partnerje) postane udeleženec Decathlon Team Programa Zvestobe in se zavezuje omogočiti Uporabnikom sodelovanje v določenih Športnih Dejavnostih in Športnih Dogodkih, ki so objavljeni na Profilu Kluba, v zameno za Voucher, s katerim lahko nakupuje v Decathlon Prodajalnah, pod pogoji določenimi v teh Splošnih pogojih za Partnerje.

(2) Decathlon se zavezuje vzdrževati in koordinirati Platformo ter sprejeti vse varnostne in organizacijske ukrepe za preprečevanje goljufivega in nepoštenega ravnanja.

ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA, POGODBENO OBDOBJE IN ODSTOP OD POGODBE

3. člen

(1) Pogodbeno razmerje v skladu s temi Splošnimi pogoji za Partnerje se sklepa za določen čas in začne veljati z dnem sprejema teh Splošnih pogojev za Partnerje na način, opisan v uvodu teh Splošnih pogojev za Partnerje.

(2) V skladu s točko 3.1. vsa pogodbena razmerja s partnerji Decathlon Team prenehajo veljati na dan 30.4.2023.

SPLETNA PLATFORMA DECATHLON TEAM

4. člen

(1) Po sprejemu teh Splošnih pogojev za Partnerje (začetek pogodbenega razmerja) bo Decathlon pridobil od Partnerja podatke, ki so potrebni za izdelavo Individualnega Profila in Profila Kluba, da bi z dnem uvedbe Platforme vključil Partnerja v Platformo.

(2) Po uvedbi Platforme bo Decathlon obvestil Partnerja o opravljeni registraciji z navedbo uporabniškega imena in gesla.

(3) Partner lahko kadarkoli prek Individualnega Profila spremeni svoje geslo.

(4) Partner lahko prek Profila Kluba sestavlja, objavlja in posodablja Športne Dejavnosti in Športne Dogodke, določi pogoje sodelovanja in zagotovi dodatne informacije o Športni Dejavnosti in/ali Športnem Dogodku, kot so naprimer čas in kraj, število udeležencev, pogoji odpovedi in spreminjanja pogojev sodelovanja na Športni Dejavnosti in/ali Športnem Dogodku, ipd.

(5) Partner lahko kadarkoli na Platformi objavi Športno Dejavnost in/ali Športni Dogodek ter spreminja podatke, vpisane pri Profilu Kluba, pri čemer mora upoštevati omejitve, navedene v tem 4. členu. Partner ne sme spremeniti informacije in pogoje napovedane Športne Dejavnosti in/ali Športnega Dogodka: (i) 24h pred napovedano Športno Dejavnostjo in/ali Športnim Dogodkom oziroma (ii) za tiste Športne Dejavnosti oz. Športne Dogodke, za katere je bil Kupon že kupljen, potrjen in poslan Udeležencem, razen v primeru višje sile. Partner je dolžan o izvedenih spremembah kraja in časa poteka Športne Dejavnosti in/ali Športnega Dogodka oz. o vseh drugih spremembah, ki vplivajo na pravice Udeležencev v zvezi s sodelovanjem na Športni Dejavnosti ali Športnem Dogodku, vselej brez odlašanja obvestiti Decathlon po elektronski pošti, ki je navedena v 12. členu. Odpoved Športne Dejavnosti in/ali Športnega Dogodka ni mogoča za Športne Dejavnosti in/ali Športne Dogodke, za katere je bil Kupon že kupljen, potrjen in poslan Udeležencem, razen v primeru višje sile, o čemer mora Partner brez odlašanja obvestiti kontaktno osebo Decathlona v skladu s podatki, ki so navedeni v 12. členu, ter vrniti obračunane Medalje za odpovedano Športno Dejavnost in/ali Športni Dogodek na račun Uporabnika.

(6) V primeru neupravičene odpovedi napovedane Športne Dejavnosti in/ali Športnega Dogodka ali izvedene spremembe pogojev sodelovanja na Športni dejavnosti in/ali Športnem Dogodku v obdobju, krajšem od tistega, ki je določen v 5. odstavku tega člena, si Decathlon pridržuje pravico deaktivirati Profil Kluba in odpovedati to pogodbeno razmerje s takojšnim učinkom, kot je določeno v členu 10.2.

(7) Če Partner ne more dostopati do Platforme zaradi tehničnih težav, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Decathlon in Decathlon prav tako obvestiti o vseh Športnih Dogodkih in/ali Športnih Dejavnostih, ki jih želi objaviti na Platformi na elektronski naslov, naveden v 12. členu teh Splošnih pogojev za Partnerje.

VOUCHER

5. člen

(1) Delovanje Decathlon Team Programa Zvestobe: Uporabnik ob nakupu v Decathlonu (tj. v Decathlon Prodajalnah in v Decathlon spletni trgovini (www.decathlon.si) zbira Medalje, ki jih prek Platforme pri Partnerju lahko zamenja za Športno Dejavnost in/ali Športni Dogodek Partnerja. Po izbiri Športnih Dejavnosti in/ali Športnih Dogodkov, bo Uporabnik prejel potrditveno elektronsko sporočilo s strani Decathlona na elektronski naslov, naveden na njegovem profilu v sistemu Decathlon Team Programa Zvestobe, ki vsebuje Kupon z opisom, pogoji (vključno s pogoji odpovedi in naknadnega spreminjanja pogojev sodelovanja v Športni Dejavnosti in / ali Športnem Dogodku), rokom veljavnosti, krajem in časom poteka izbrane Športne Dejavnosti in/ali Športnega Dogodka, ter številko transakcije in skrito številko, ki jo vidi le Uporabnik.

(2) Način zbiranja Medalj za Partnerje: Partner pridobi Medalje v trenutku, ko Uporabnik »kupi« njegovo posamezno Športno Dejavnost ali Športni Dogodek na Platformi, tj. ko je Uporabniku glede te Športne Dejavnosti ali Športnega Dogodka izdan oz. poslan Kupon. Partner pridobi tolikšno število Medalj, kot je na Platformi določeno za posamezno Športno Dejavnost oz. Športni Dogodek, pri čemer se pri Športnih Dogodkih in Športnih Dejavnostih, ki so odvisne od števila sodelujočih Uporabnikov in kjer je na voljo omejeno število mest (npr. ura joge, tečaj smučanja) število Medalj (določeno na Platformi) pomnoži s številom Uporabnikov, ki »kupijo« predmetno Športno Dejavnost (npr. če 5 Uporabnikov »kupi« uro joge, ki je vredna 10 Medalj, Partner pridobi 50 Medalj). To ne velja za Športne Dejavnosti, ki niso odvisne od števila Uporabnikov in se lahko koristijo kot celota (npr. najem športne dvorane), kjer Partner pridobi le enkratno število Medalj, kot je določeno na Platformi. Partner na ta način zbira svoje Medalje, ki jih v skladu s spodaj navedenimi pogoji lahko zamenja za Voucher, s katerim lahko nakupuje v Decathlon Prodajalnah v vrednosti, ki je navedena na Voucherju. Voucherja ni mogoče koristiti v Decathlon spletni trgovini (www.decathlon.si).

(3) Vračilo Medalj: V primeru neupravičene odpovedi Športne Dejavnosti oz. Športnega Dogodka s strani Partnerja se že pridobljene Medalje odvzamejo Partnerju in vrnejo na račun Uporabnika.

(4) Menjava Medalj za Voucher: Partner lahko Medalje zamenja za Voucher po kriteriju 1 Medalja = 0,75 kun (vključno z DDV) na področju Republike Hrvaške oziroma 1 Medalja = 0,10 EUR (vključno z DDV) na področju Republike Slovenije.

(5) Ob zamenjavi zbranih Medalj za Voucher izbere Partner v sistemu Platforme število Medalj, ki jih želi zamenjati, in opravi nakup Voucherja, tako da izda fakturo za opravljene storitve izvedenih Športnih Dejavnosti in/ali Športnih Dogodkov v vrednosti Voucherja ter kot način plačila navede Voucher.

(6) Voucher se predoči na info mizi Decathlon Prodajalne, v kateri Partner želi izkoristiti Voucher. Glede na ozemlje, na katerem želi Partner Voucher zamenjati za izdelke v Decathlon Prodajalni (Partner lahko nakupuje v Decathlon Prodajalnah v Sloveniji in na Hrvaškem), mora biti faktura za izdani Voucher naslovljena na Decathlon Zagreb d.o.o Siniše Glavaševića 5 10 000 Zagreb ali Decathlon Ljubljana d.o.o. Moskovska ulica 10 1000 Ljubljana.

(7) Medalje, za katere je bil izdan Voucher, se razveljavijo na Profilu Kluba. Brez poseganja v pravila o izdanih garancijah za izdelke Decathlona in v splošna pravila o stvarnih napakah, za izdelke, kupljene z Medaljami, ni mogoče zahtevati vračila denarja, temveč le zamenjavo za drugi izdelek v Decathlon Prodajalni, kjer je bil opravljen nakup.

POGOJI SODELOVANJA NA ŠPORTNIH DEJAVNOSTIH IN ŠPORTNIH DOGODKIH

6. člen

(1) Partner samostojno oblikuje Športne Dejavnosti in/ali Športne Dogodke, pri čemer določa razumne pogoje (med drugim glede odpovedi in spremembe pogojev sodelovanja), rok veljavnosti, kraj in čas poteka.

(2) Decathlon si pridržuje pravico preverjanja pogojev s strani Partnerja ter modifikacijo le-teh, v primeru, če so pogoji določeni na posebno otežujoč način za Uporabnika oz. na drug zakonsko neskladen način.

(3) Pri določanju pogojev sodelovanja v Športni Dejavnosti in/ali Športnem Dogodku je prepovedana kakršna koli oblika diskriminacije.

(4) Decathlon ni odgovoren za škodo, ki jo utrpi Uporabnik pri sodelovanju v Športni Dejavnosti in/ali Športnem Dogodku.

OBVEZNOSTI PARTNERJA

7. člen

(1) Poleg drugih obveznosti Partnerja po teh Splošnih pogojih za Partnerje, se Partner še posebej zavezuje:

 • zagotavljati izvajanje Športnih Dejavnosti, Športnih Dogodkov in drugih storitev po teh Splošnih pogojih za Partnerje na najvišji strokovni ravni in z uporabo sodobnih tehnologij in opreme;

 • pridobiti in vzdrževati veljavne licence, dovoljenja, pravice, registracije, potrdila ali soglasja, ki so potrebna za opravljanje Športnih Dejavnosti in Športnih Dogodkov po veljavnem pravu;

 • zagotavljati, da izvajanje Športnih Dejavnosti in Športnih Dogodkov in drugih storitev po teh Splošnih pogojih za Partnerje ne krši avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;

 • zagotavljati izvajanje Športnih Dejavnosti, Športnih Dogodkov in drugih storitev po teh Splošnih pogojih za Partnerje skladno z vso veljavno zakonodajo in najvišjimi veljavnimi poslovnimi in strokovnimi standardi, vključno z varnostnimi in zdravstvenimi predpisi;

 • za izvedbo Športnih Dejavnosti, Športnih Dogodkov in / ali drugih storitev po teh Splošnih pogojih za Partnerje angažirati ustrezno usposobljene in izkušene strokovnjake;

 • zagotoviti, da so informacije, ki jih navaja oz. objavlja na Platformi in se nanašajo na njegove Športne Dejavnosti, Športne Dogodke in Profil Kluba točne, posodobljene, ne-zavajajoče in dane na jasen in pregleden način. Decathlon ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavami in vsebino Platforme ali Decathlon spletne strani, ki jo objavi Partner;

 • vnaprej obvestiti Decathlon o podizvajalcih, ki jih angažira za opravljanje storitev v zvezi z Decathlon Team Programom Zvestobe, pri čemer Decathlon ohrani pravico do nasprotovanja takšni izbiri podizvajalc(a)ev;

 • nemudoma seznaniti Decathlon z vsemi okoliščinami (možne nevarnosti itd.), ki bi lahko pomembno vplivale na izvajanje Športnih Dejavnosti, Športnih Dogodkov in drugih storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji za Partnerje, in

 • zagotavljati, da njegovi podizvajalci izpolnjujejo vse zgoraj navedene obveznosti in druge obveznosti Partnerja po teh Splošnih pogojih za Partnerje.

ODGOVORNOST

8. člen

(1) Partner je odgovoren za kakršno koli izgubo in škodo, povzročeno Decathlonu ali kateri koli tretji osebi zaradi neizpolnjevanja njegovih obveznosti po teh Splošnih pogojih za Partnerje, razen če dokaže, da je takšno neizpolnjevanje posledica okoliščin, ki izključujejo odgovornost po veljavni zakonodaji.

(2) Pogodbeni stranki priznavata in se strinjata, da se njuno medsebojno (pogodbeno) razmerje šteje za »pogodbo v korist tretjega«, pri čemer Partner prevzema polno odgovornost za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi s Športnimi Dejavnostmi in Športnimi Dogodki v razmerju do Udeležencev. Partner se ne more sklicevati na oprostitev takšne odgovornosti na način, da preprosto vrne ali prekliče Medalje ali Voucher-je ali s katerim koli drugim podobnim dejanjem.

ZAUPNOST

9. člen

(1) Pogodbeni Stranki bosta njuno medsebojno razmerje in vse podrobnosti v zvezi z opravljanjem storitev po teh Splošnih pogojih za Partnerje obravnavali kot poslovno skrivnost in zato ne smeta razkriti nobenih informacij, pridobljenih kot posledico njunega poslovnega razmerja po teh Splošnih pogojih za Partnerje, kateri koli tretji osebi, razen v primeru izrecnega drugačnega dogovora med njima ali če se razkritje zahteva po veljavni zakonodaji (v tem primeru morata drug drugega v zakonsko dovoljenem obsegu ustrezno obvestiti takoj po razkritju). Pogodbeni stranki zagotavljata, da bodo zgornje obveznosti glede zaupnosti spoštovale tudi tretje osebe (npr. revizorji, odvetniki itd.), ki so jim bile zaupne informacije veljavno razkrite.,

(2) Obveznosti iz tega člena Splošnih pogojev za Partnerje veljajo tudi v primeru prenehanja pogodbenega razmerja, ne glede na razlog prenehanja.

ODSTOP OD POGODBE

10. člen

(1) Pogodbeni Stranki imata pravico kadar koli odstopiti od teh Splošnih pogojev za Partnerje s predhodnim obvestilom drugi Pogodbeni Stranki najmanj en mesec pred iztekom roka veljavnosti zadnjega kupljenega Kupona vnaprej. Odpovedni rok začne teči od prvega dne v koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo obvestilo o odstopu vročeno drugi Pogodbeni Stranki.

(2) Vsaka Pogodbena Stranka ima pravico odstopiti od teh Splošnih pogojev za Partnerje s takojšnjim učinkom s pisnim obvestilom drugi Pogodbeni Stranki v naslednjih okoliščinah: (i) v primeru začetka stečajnega ali insolvenčnega postopka proti drugi Pogodbeni Stranki skladno z veljavno insolvenčno zakonodajo, pod pogojem, da drugi Pogodbeni Stranki predhodno ponudi razumen rok za odpravo takšne plačilne nesposobnosti; in

(ii) v primeru če druga Pogodbena Stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, določenih s temi Splošnimi pogoji za Partnerje ali krši jamstvo, pod pogojem, da takšna neizpolnitev ni odpravljena (na zadovoljiv način za prvo Pogodbeno Stranko) v razumnem časovnem obdobju po prejemu pisnega obvestila prve Pogodbene Stranke, ki navaja naravno takšne neizpolnitve in zahteva njeno odpravo.

(3) Pravica do odstopa od teh Splošnih pogojev za Partnerje ne posega v nobeno drugo pravico ali sredstvo katere koli od Pogodbenih Strank glede zadevne kršitve (če obstaja) ali katere koli druge kršitve teh Splošnih pogojev za Partnerje.

(4) Obvestilo o odstopu od teh Splošnih pogojev za Partnerje se pošlje obvezno s priporočeno pošiljko s povratnico, prav tako pa se lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov, ki je naveden v 12. členu teh Splošnih pogojev za Partnerje. Po pravilni vročitvi obvestila o odstopu od teh Splošnih pogojev za Partnerje, se pogodbeni odnos med Pogodbenima Strankama šteje za razvezanega. Obvestilo o odstopu, poslano po elektronski pošti, se šteje za prejeto, ko pride v sistem elektronskih poštnih pošiljk prejemnika v običajnih delovnih urah (tj. med 8. in 16. uro); obvestila o odstopu, dostavljena v elektronski poštni predal po 16. uri, se štejejo za prejeta naslednji delovni dan.

(5) Če je Partner ob začetku veljavnosti odpovedi teh Splošnih pogojev za Partnerje že pridobil Medalje za neizkoriščene Športne Dejavnosti in / ali Športne Dogodke (tj. za tiste za katere so bili Kuponi kupljeni, ne pa še koriščeni s strani Uporabnikov), se bodo takšne Medalje odvzele Partnerju od skupnega salda Medalj in prenesle na račun Uporabnika.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

11. člen

(1) Za potrebe ustvarjanja Individualnega Profila kot predpogoj ustvarjanja Profila Kluba oziroma za potrebe izvedbe Decathlon Team Programa Zvestobe se Partner zavezuje posredovati naslednje osebne podatke svojega pravnega zastopnika ali kontaktne osebe za uresničevanje teh Splošnih pogojev za Partnerje: ime, priimek, elektronski naslov, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštno številko in državo. Navedeni podatki se morajo nanašati na posameznikovo zaposlitev (npr. službeni e-poštni naslov, naslov podjetja). Osebni podatki, navedeni v Individualnem Profilu, se obdelujejo v skladu s Politiko zasebnosti Decathlon Team Programa Zvestobe, kot je objavljena na spletni strani Decathlona (Politika zasebnosti za program zvestobe Decathlon Team) na podlagi zakonitega interesa (to je uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodbe o sodelovanju), ki očitno prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (alinea f) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

(2) Decathlon bo izbrisal Profil Kluba ob prenehanju veljavnosti pogodbenega odnosa med Pogodbenima Strankama.

KOMUNIKACIJA MED POGODBENIMA STRANKAMA

12. člen

(1) Naslov Decathlon za prejemanje obvestil in kontaktne osebe v skladu s temi Splošnimi pogoji za Partnerje je naslednji:

Decathlon Ljubljana, d.o.o. Naslov: Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana E-pošta: podpora.strankam@decathlon.com

KONČNE DOLOČBE

13. člen

(1) Pogodbeni Stranki brez izrecnega pisnega dovoljenja druge Pogodbene Stranke nista pooblaščeni za prenos svojih pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev za Partnerje na tretje osebe.

(2) Ti Splošni pogoji za Partnerje veljajo od datuma, ki je naveden pod opombo »Zadnje spremembe« spodaj. Vsaka sprememba in dopolnitev teh Splošnih pogojev za Partnerje mora biti v pisni obliki ustrezno sporočena Partnerju in sprejeta z njegove strani.

(3) Za te Splošne pogoje za Partnerje se uporabljajo predpisi Republike Slovenije, morebitni spori pa se bodo reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Splošni Pogoji sprejeti dne 31.03.2019. Zadnje spremembe: 24.2.2023