Skrij filtre
Filtri 0
Razvrsti po :
Filtri 0

SPLOŠNI POGOJI IZPOSOJE ŠPORTNE OPREME

Priloga k splošnim pogojem prodaje z veljavnostjo februar 2019

Veljavnost: 29.11.2021

 1. Splošno

Decathlon Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju “Decathlon”) omogoča uporabnikom izposojo športne opreme (v nadaljevanju “Decathlon rent”)

Ta dokument opredeljuje pogoje Decathlon renta.

Cilj splošnih pogojev izposoje športne opreme je, da se uporabnik infromira glede načinov in pogojev Decathlon renta.

Splošni pogoji izposoje športne opreme veljajo izključno za izposojo opreme v poslovalnicah Decathlon na območju Republike Slovenije..

Športno opremo si je mogoče izposoditi v naslednjih poslovnih enotah Decathlona:

 • Poslovna enota Decathlon Ljubljana - BTC, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana.

Ta dokument je sestavni del Splošnih pogojev prodaje, ki so na voljo na www.decathlon.si in dopolnjuje določbe teh pogojev in določbe prilog splošnih pogojev poslovanja.

Ti splošni  pogoji zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). 1. Pomen izrazov

V teh splošnih pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

 • Športna opema: je vsakršna oprema, ki jo Decathlon ponuja kot opremo katero si je možno izposoditi/najeti in je last Decathlona.

 • Pogodba o najemu/izposoji športne opreme: je pogodba, sklenjena na podlagi splošnih pogojev izposoje športne opreme in v skladu s pravili Obligacijskega Zakonika, ter določa podrobnosti izposoje, pravice in dolžnosti Decathlona in pravice in dolžnosti uporabnika.

 • Vavčer: je obvezna priloga k pogodbi o najemu/izposoji športne opreme in natančneje definira vrsto in količino izposojene opreme, dneve izposoje in ceno.

 • Uporabnik: je vsaka oseba, ki z Decathlon sklene pogodbo o najemu/izposoji športne opreme.

 • Spletna stran je dostopna na www.decathlon.si

 1. Objava splošnih pogojev

Te Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.decathlon.si  in so sestavni del najemniškega razmerja med Decathlonom in vsakokratnim uporabnikom. Decathlon si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.

 1. Dokumenti, ki urejajo izposojo športne opreme

Izposojo športne opreme pri Decathlonu urejajo predmetni splošni pogoji izposoje športne opreme, sklenjena Pogodba o najemu športne opreme (v nadaljevanju Pogodba), uradni cenik Decathlona in vavčer, ki je obvezna priloga pogodbe.

 1. Sklenitev pogodbenega razmerja

Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko Decathlon in uporabnik izpolnita in podpišeta Pogodbo, skupaj s pripadajočo prilogo (vavčer).

Pogodbo in zaključni vavčer uporabnik pridobi fizično v poslovni enoti Decathlona, ki nudi izposojo športne opreme. 

Decathlon si pridržuje pravico zavrniti sklenitev te pogodbe in zavrniti oddajo v najem športne opreme, če je uporabnik v preteklosti kršili svoje pogodbene obveznosti do Decathlona, če je uporabnik v sporu z Decathlonom ali če je zahtevana količina športne opreme, po oceni Decathlona, pretirano visoka.

 1. Pogoji za sklenitev pogodbenega razmerja

Uporabnik mora za sklenitev pogodbe imeti vsaj 18 let in ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

Uporabnik mora Decathlonu predložiti veljaven lastni osebni dokument, ki ga Decathlon uporabi za identifikacijo uporabnika in verifikacijo podatkov uporabnika na pogodbi. Uporabnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi Pogodbe podal resnične osebne podatke.

Izposoja športne opreme je plačljiva. Cena izposoje športne opreme mora biti v celoti poravnana ob prevzemu športne opreme. Cenik izposoje in ostalih povezanih stroškov je objavljen na spletni strani www.decathlon.si

Športno opremo lahko uporabljajo le polnoletne osebe. Mladoletne osebe lahko uporabljajo športno opremo le v spremstvu polnoletne osebe, ki nase prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik tretji osebi ali Decathlonu ali ki doleti samega mladoletnika.

 1. Način uporabe storitve najema športne opreme

 1. Rezervacija športne opreme:

Uporabnik lahko rezervira športno opremo za določeno obdobje preko spletne strani www.decathlon.si, fizično v poslovalnici, ki nudi izposojo športne opreme ali preko telefonske številke 01/527-25-93.

Za uspešno dokončano rezervacijo bo moral uporabnik z Decathlonom deliti nekatere podatke in sicer:

 • ime in priimek;

 • naslov;

 • datum rojstva ali EMŠO;

 • elektronski naslov;

 • telefonsko številko in

 • obdobje najema športne opreme.

Decathlon si pridržuje pravico, da uporabniku ne omogoči rezervacije športne opreme v primeru, da opreme v željenem obodbju ni na zalogi ali, da uporabnik ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v teh splošnih pogojih. 

Uporabnik si lahko izposodi športno opremo tudi brez predhodne rezervacije in sicer tako, da v delovnem času obišče poslovalnico Decathlona, ki nudi izposojo športne opreme in ima na zalogi željeno športno opremo. 

 1. Prevzem športne opreme:

Uporabnik lahko športno opremo prevzame na dan in uro kot je dogovorjena z rezervacijo ali nemudoma v primeru, da je športna oprema na zalogi v poslovalnici Decathlon, ki nudi izposojo športne opreme. 

Pred prevzemom športne opreme bosta Decathlon in uporabnik podpisala Pogodbo o najemu športne opreme (skupaj z vavčerjem), ki bo vsebovala vse podrobnosti najema. 

Pred podpisom pogodbe bosta Decathlon in uporabnik skupaj pregledala športno opremo. Podpis na pogodbi pomeni, da je uporabnik seznanjen s stanjem športne opreme in potrjuje, da je opremo prejel v uporabnem stanju brez poškodb. Uporabnik je dolžan Decathlonu sporočiti vsakršno morebitno napako na športni opremi, ki jo opazi preden zapusti poslovno enoto.

 1. Vrnitev športne opreme:

Uporabnik, ki prevzame športno opremo v dobrem stanju in tehnično brezhibno, mora le to na dogovorjenem mestu, na dogovorjen datum in ob dogovorjeni uri vrniti v enakem stanju (upoštevajoč dopustno obrabo, ki se pričakuje ob normalni uporabi).

Uporabnik se zavezuje vrniti izposojeno športno opremo pravočasno in najkasneje do dogovorjenega časa, kot je zapisano v Pogodbi. V primeru zamude pri vrnitvi najete športne opreme se obračunava pogodbena kazen v višini dnevne cene za najem športne opreme za vsak dan zamude.

Uporabnik, ki vrne najeto športno opremo v nedelujočem ali poškodovanem stanju in razlog za poškodbo ni na strani uporabnika, lahko opremo zamenja z drugo brezhibno športno opremo, do izteka časa izposoje. Pri tem mora nemudoma obvestiti Decathlon o razlogih za škodo na opremi. Taka zamenjava opreme se izvede glede na dano razpoložljivost opreme pri Decathlonu, ne glede na to, ali ima oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor Decathlon nima na razpolago nobene nadomestne opreme ni dolžan vračati denarja uporabniku, če je do izteka najema opreme manj kot 2 uri najema. 

Ob vrnitvi športne opreme uporabnik  in Decathlon športno opremo pregledata in o morebitnih poškodbah, ki niso nastale zaradi normalne uporabe opreme sestavita zapisnik. V kolikor uporabnik ne želi podpisati zapisnika, oziroma ne soglaša z ugotovitvami Decathlona, ima slednji pravico, da ravna skladno z določili teh splošnih pogojev, zlasti tistih, ki se nanašajo na plačilo odškodnine. 1. Pogoji uporabe

Športno opremo uporabnik uporablja na lastno odgovornost. Uporabnik mora s športno opremo ravnati previdno in kot dober gospodar.

Uporaba športne opreme predvideva različno ustrezno fizično pripravljenost uporabnika. S sklenitvijo pogodbe uporabnik prevzame vso odgovornost, da je ustrezno fizično in umsko sposoben uporabljati in upravljati s športno opremo, s čimer prevzema tudi vso odgovornost za škodo, ki bi izvirala iz njegove tovrstne pomanjkljive sposobnosti.

Uporabnik mora pri uporabi športne opreme upoštevati navodila za uporabo, priporočila Decathlona in veljavne predpise. Decathlon ne odgovarja za posledice (npr. škoda ali denarna kazen), ki bi nastale zaradi nepravilne rabe športne opreme ali nespoštovanja predpisov.

8.1. Dolžnosti in odgovornost uporabnika:

Uporabnik se zavezuje, da bo:

 • prevzel opremo, jo uporabljal in vzdrževal s potrebno skrbnostjo ter jo uporabljal zgolj za predviden namen;

 • plačal dogovorjeno ceno najema v skladu s pogoji navedenimi v vavčerju;

 • vrnil opremo, ki je predmet te pogodbe, v nepoškodovanem stanju, najkasneje do datuma in ure vrnitev, ki je navedena na vavčerju. V primeru zamude vračila opreme si Decathlon pridržuje pravico, da zaračuna dodatne dni najema po ceniku, ki velja ob sklenitvi te pogodbe.

Uporabnik:

 • je odgovoren za skrbništvo opreme vse od dne prevzema opreme in je zato odgovoren za vsakršno škodo povzročeno tretjim osebam ali Decathlonu in za vsakršno neprimerno uporabo najete opreme;

 • je odgovoren za škodo nastalo iz naslova poškodbe, kraje ali izgube najete opreme, ne glede na razlog oziroma krivdo in mora v takšnem primeru Decathlonu povrniti znesek, ki ustreza prodajni ceni najete opreme. V primeru kraje najete opreme, se uporabnik zavezuje, da bo prijavil kaznivo dejanje pristojnim organom in obenem nemudoma pisno obvestil Decathlon;

 • se zaveda, da se ne vračilo najete športne opreme lahko šteje kot kaznivo dejanje v skladu z veljavno zakonodajo.

8.2. Obveznosti Decathlona:

Decathlon se zavezuje, da bo:

 • uporabniku izročil opremo na dan in uro, ki je v vavčerju opredeljen kot datum prevzema opreme;

 • uporabniku izročil športno opremo, ki je primerna za običajno uporabo in v primernem stanju;

 • omogočil nemoteno koriščenje (v smislu morebitnih zahtevkov tretjih oseb glede pravic na opremi) za čas trajanje te pogodbe in

 • izvedel popravila, ki so potrebna za normalno in primerno uporabo športne opreme ter uporabniku povrnil morebitne stroške, ki so mu nastali zaradi popravila športne opreme in je o njih obvestil Decathlon, razen manjših stroškov, ki nastanejo zaradi normalne uporabe stvari.

 1. Odgovornost za škodo

V času izposoje uporabnik odgovarja za vsak dogodek ali za vso škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb zaradi uporabe Decathlonove športne opreme.

V primeru katerekoli škode na športni opremi, ki je posledica nepravilne uporabe, mora uporabnik plačati Decathlonu znesek odškodnine v višini prodajne cene športne opreme ali škodo v višini popravila športne opreme, če je znesek nastale škode in prodajna cena športne opreme v nesorazmerju. Škodo oceni pooblaščena oseba (Vodja trgovine, Vodja izposoje športne opreme ali Vodja servisne delavnice) za oceno škode pri Decathlonu ob vračilu športne opreme.

 

V primeru, ko uporabnik ukrade ali ne vrne športne opreme mora plačati Decathlonu odškodnino v višini vrednosti nove športne opreme skladno z veljavnim cenikom. Decathlon si tudi pridržuje pravico, da sproži kazenski pregon.

V primeru, ko tretja oseba ukrade uporabniku športno opremo ali ko se oprema poškoduje v nesreči, ki jo obravnava policija, mora uporabnik najemodajalcu predložiti kopijo prijave policiji in poročilo o kraji ter mu v roku 5 dni od dneva kraje plačati varščino, enako ceni skladno s cenikom nove opreme, upoštevajoč redno obrabo opreme do trenutka izročitve le te uporabniku. Varščina bo uporabniku povrnjena le v primeru vrnitve ukradene opreme. V nasprotnem primeru se znesek zadrži kot dogovorjena odškodnina.

 1. Cena in plačilni pogoji

Cena najema je cena, ki je opredeljena na vavčerju in je v skladu z vsakokrat veljavnem ceniku razstavljenem v prodajalni ali na spletni strani www.decathlon.si

Cena najema se izračunana na podlagi trenutno veljavne cene najema in dolžine trajanja najema. 

Cena mora biti plačana s strani uporabnika v celoti v trenutku prevzema opreme. 

Uporabnik bo moral plačati pogodbeno kazen za vsak dan zamude vračila, in sicer v višini, ki ustreza dnevnemu strošku najema opreme.

Uporabnik je prav tako odgovoren za plačilo odškodnine za vsakršno škodo na opremi na dan vračila le-te, kot izhaja iz člena 9.

V primeru, da uporabnik opremo prevzame pred 12.00 uro na dan dogovorjenega prevzema in/ali jo vrne pred 14.00 uro na dan dogovorjene vrnitev se dan prevzema in/ali dan vrnitve ne vštev v ceno najema. 

 1. Možnost odkupa in trajanje pogodbe

Pogodba je sklenjena za določen čas, ki je opredeljen v vavčerju. Pogodba začne veljati s trenutkom prevzema opreme s strani uporabnika in preneha veljati z dnem vrnitve opreme.

Decathlon ponuja Uporabniku možnost odkupa določene opreme, ki je predmet sezonskega najema.

Če po koncu obdobja sezonskega najema uporabnik želi odkupiti eno ali več najetih kosov opreme, lahko to stori, pri čemer je cena, ki se plača Decathlonu na podlagi potrdila o odkupu, takšna kakor jo določi odgovorna oseba, upoštevajoč njeno obrabo.

Stranki se izrecno dogovorita, da tako odkupljena oprema s strani uporabnika ne sme biti, na kakršen koli način, vrnjena Decathlonu s strani Uporabnika, saj za takšno odkupljeno opremo politika vračil sprejeta s strani Decathlona ne velja. 

Za opremo odkupljeno s strani uporabnika, Decathlon omogoča 12 (dvanajst) mesečno jamstvo. 

 1. Odstop od pogodbe

Uporabnik ima pravico odstopiti od te pogodbe kadarkoli in iz kateregakoli razloga z vračilom opreme. Uporabnik je, ne glede na predčasno vračilo, zavezan plačati celotno dogovorjeno ceno za celotno dogovorjeno obdobje najema. 

 1. Varstvo osebnih podatkov

Decathlon zagotavlja uporabniku, da bo obdeloval uporabnikove osebne podatke zgolj za namen izvedbe te pogodbe. 

Decathlon bo od uporabnika pridobil naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek;

 • Naslov

 • Elektronski naslov

 • EMŠO ali rojstni datum

 • Telefonsko številko

Decathlon podatkov ne bo delil s tretjimi osebami razen v primeru, ko to dovoljuje zakonodaja (npr. prijava kaznivega dejanja ali odškodninski zahtevek). 

Dostop do osebnih podatkov uporabnika bodo imele le pooblaščene osebe s strani Decathlona. 

Osebni podatki se bodo obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in ne bodo hranjeni dlje kot je potrebno za dokončno izvedbo te pogodbe ali dokončanje morebitnih sporov, ki izvirajo iz pogodbe.

Decathlon zagotavlja varstvo osebnih podatkov uporabnika in zagotavlja, da osebni podatki uporabnika ne bodo uporabljeni za noben drug namen razen izvedbo pogodbe (npr. za oglaševanje). 

Podrobne informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna na naslednji povezavi: https://www.decathlon.si/osebni-podatki.html.

 1. Pristojnost za spore

Sodišče pristojno za reševanje sporov iz naslova najema športne opreme in sklenjene pogodbe o najemu športne opreme je Sodišče v Ljubljani. 

Ta dogovor glede pristojnosti se uporabi zgolj v primeru, če ne obstaja druga izključna pristojnost iz naslova potrošniških pogodb, ki je v korist uporabnika. 

Če se izkaže, da je katerakoli določba iz tega dokumenta neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.