Skrij filtre
Filtri 0
Razvrsti po :
Filtri 0

Decathlon Ljubljana, trgovina s športno opremo, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom na Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka 6886825000, davčna številka SI 76789055 (v nadaljevanju “Decathlon”) sprejme naslednje:SPLOŠNE POGOJE STORITEV KROŽNE EKONOMIJE 

(Priloga k splošnim pogojem prodaje, Veljavnost: od 1.3.2023)1. ČLEN 

(SPLOŠNO)

1.1. Te splošni pogoji Storitev krožne ekonomije (v nadaljevanju “Splošni pogoji”) Decathlon Ljubljana d.o.o.  (v nadaljevanju “Decathlon”) omogočajo uporabnikom koriščenje naslednjih storitev:

 • storitve servisne delavnice (v nadljevanju “Decathlon Workshop” ali “Workshop”);

 • Storitev izposoje športne opreme (v nadljevanju “Decathlon Rent” ali “Rent”); 

 • nakup rabljenih izdelkov (v nadaljevanju “Decathlon 2nd life” ali “2nd Life”); in

 • odkup rabljenih izdelkov (v ndaljevanju “Decathlon BuyBack”).

1.2. Ta dokument opredeljuje pogoje koriščenja storitev krožne ekonomije in je priloga/dopolnilo k obstoječim Splošnim pogojem prodaje. 

Cilj Splošnih pogojev storitev krožne ekonomije je, da se uporabnik infromira glede načinov in pogojev poslovanja in obdelovanja osebnih podatkov pri koriščenju storitev krožne ekonomije.

Splošni pogoji krožne ekonomije veljajo izključno za storitve opredeljene v točki 1.1. in v poslovalnicah Decathlon po Sloveniji. 

1.3. Storitve krožne ekonomije je mogoče koristiti v naslednjih poslovnih enotah Decathlona:

 • Poslovna enota Decathlon Ljubljana - BTC, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana;

 • Poslovna enota Decathlon Ljubljana - Rudnik, Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana;

 • Poslovna enota Decathlon Celje, Mariborska cesta 128, 3000 Celje;

 • Poslovna enota Decathlon Maribor, Tržaška cesta 14, 2000 Maribor;

 • Poslovna enota Decathlon Murska Sobota, Obrtna ulica 26, 9000 Murska Sobota.

Decathlon si pridržuje pravico, da se storitve krožne ekonomije, ki so opredeljene v teh splošnih pogojih, razlikujejo med posameznimi poslovnimi enotami, predvsem iz vidika ponudbe storitev v posamezni poslovni enoti, saj je količina in vrsta ponujenih storitev odvisna od kapacitet in zmožnosti poslovne enote. 

1.4. Ta dokument je sestavni del Splošnih pogojev prodaje, ki so na voljo na www.decathlon.si in dopolnjuje določbe teh pogojev in določbe prilog splošnih pogojev poslovanja.

Ti splošni pogoji zavezujejo Uporabnika in Decathlon kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).2. ČLEN 

(POMEN IZRAZOV)

2.1. V teh splošnih pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

 • Športna opema: je vsakršna oprema, ki je naprodaj v poslovalnicah Decathlon Ljubljana d.o.o. ali na spletni strani www.decathlon.si, je predmet izposoje v Decathlon Rentu in/ali je predmet popravila ali izvajanja storitev v Decathlon workshop-u.

 • Krožna ekonomija: Storitve krožne ekonomije kot jih razumejo te splošni pogoji so vse storitve katerih namen je ponovna uporaba, večkratna uporaba, popravilo ali nadgradnje športne opreme in/ali drugih izdelkov. Te storitve pospešujejo in pripomorejo k trajnostnem razvoju Decathlona in zmanjšujejo vpliv na okolje. 

 • Decathlon Rent: je trajnostni program Decathlona s katerim Decathlon želi omogočiti večkratno in ponovno uporabo posameznega izdelka preko storitve izposoje športne opreme. 

 • Decathlon 2nd life: je trajnostni program Decathlona s katerim Decathlon želi razviti in izboljšati svoje trajnostno poslovanje in omogočiti daljši življenski cikel izdelkom Decathlona, ter zmanjšati negativni vpliv poslovanja na okolje. V programu 2nd Life so vključeni rabljeni izdelki ali izdelki z napako, ki so še vedno primerni za prodajo vendar pod spremenjenimi pogoji. 

 • Decathlon Workshop: je servisna delavnica Decathlona, ki omogoča enostavna popravila, graviranje, tisk in svetovanje uporabniku glede športne opreme. 

 • Uporabnik: je vsaka oseba, ki koristi eno izmed storitev opisano v teh splošnih pogojih. 

 • Spletna stran je dostopna na www.decathlon.si

3. ČLEN 

(OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV)

3.1. Te Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.decathlon.si in so dostopni fizično v vsaki poslovni enoti Decathlona in so sestavni del razmerja med Decathlonom in vsakokratnim uporabnikom storitev krožne ekonomije. Decathlon si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.

4. ČLEN 

(DECATHLON WORKSHOP)

4.1. Decathlon Workshop nudi naslednje storitve:

 1. popravilo športne opreme;

 2. storitev Graviranja;

 3. storitev Tiska;

 4. storitev brušenja drsalk; in

 5. ostale storitve, ki so objavljene na ceniku workshop-a.

4.2. Dokumenti, ki urejajo storitve Decathlon Workshopa: 

Storitve Decathlon Workshopa urejajo predmetni Splošni pogoji, delovni nalog in/ali račun in uradni cenik Decathlon workshopa.

4.3. Sklenitev pogodbenega razmerja:

Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko uporabnik dostavi športno opremo v popravilo v enega izmed Decathlon workshop-ov v Sloveniji ali naroči drugo storitev iz cenika Decathlon workshop-a in podpiše delovni nalog in/ali račun izdan v Decathlon workshop-u.

Uporabnik mora Decathlonu predložiti osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev razmerja, to so:

 • ime in priimek;

 • naslov, kraj in poštna številka stalnega prebivališča;

 • elektronski naslov; in

 • telefonska številka (neobvezno).

Uporabnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi Pogodbe podal resnične osebne podatke.

Delovni nalog in/ali račun uporabnik dobi v podpis, ko predloži športno opremo na popravilo ali naroči storitev Decathlon Workshop-a. 

Za tako imenovane hitre storitve, to so storitve, ki so opravljene takoj oziroma v relativno kratkem časovnem obdobju (npr. 10 min), Decathlon ne zahteva predložitev osebnih podatkov, kot navedeno zgoraj, za sklenitev pogodbenega razmerja in dokončanje naročila storitve. Uporabnik v tem primeru prejme delovni nalog in račun, ki ga mora poravnati pred prevzemom športne opreme ali storitve. 

Vse storitve, ki izvirajo iz naslova garancije ali neskladnosti izdelka s pogodbo (pogovorno tudi stvarna napaka), se evidentirajo z ustreznim obrazcem za uveljavljanje garancije ali stvarne napake, ki jo izpolni uporabnik, pridobi pa ga v vsakem Decathlon workshop-u v Sloveniji. Kadar pride do uveljavljana pravic iz naslova garancije ali neskladnosti izdelka s pogodbo mora Uporabnik predložiti zgoraj navedene osebne podatke in sicer na vnaprej predpisanem obrazcu. 

4.4. Cena in plačilo:

Storitve Decathlon Workshopa so plačljive, razen v primeru uveljavljanja pravic iz naslova garancije ali neskladnosti izdelka s pogodbo in je uveljavljanje teh pravic upravičeno, v mejah zakona in odobreno s strani Decathlona.

Cena storitev v Decathlon Workshop-u je cena, ki je opredeljena na vavčerju in/ali računu in je v skladu z vsakokrat veljavnem ceniku, ki je objavljen v vsaki poslovni enoti Decathlon in/ali na spletni strani www.decathlon.si

Cena storitve se izračunana na podlagi količine porabljenih ur in cene storitve, ki je trenutno veljavna in objavljena.

Celotni znesek storitve mora biti poravnan pred prevzemom športne opreme ali drugega izdelka, ki je predmet izdelave/popravila v Decathlon workshop-u oziroma v trenutku dokončanja storitve, v nasportnem primeru si Decathlon pridržuje pravico, da Uporabniku ne vrne Športne opreme do plačila zneska opravljene storitve. Cenik storitev Decathlon Workshopa je dostopen fizično v vsaki servisni delavnici.

Decathlon si pridržuje pravico, da v primeru že izvedene storitve, ki je bila naročena s strani Uporabnika in ustrezno evidentirana in neplačilu Uporabnika za opravljeno storitev,  Uporabniku zaračuna tudi zakonske zamude obresti in izterja plačilo dolga po sodni poti. 

4.5. Prevzem izdelkov:

Uporabnik se zavezuje, da bo prevzel športno opremo in/ali druge izdelke, ki so predmet storitve Decathlon Workshopa, v roku 30 dni od dneva obvestila s strani Decathlona, da je športna oprema in/ali izdelki pripravljeni na prevzem. 

Decathlon si pridružuje pravico, da izdelkov in/ali športne opreme ne izroči Uporabniku dokler ta ne poravna celotnega zneska opravljene storitve. 

V primeru, da Uporabnik ne prevzame športne opreme in/ali izdelkov v roku 30 dni od dneva obvestila, si Decathlon pridržuje pravico, da Uporabniku poleg opravljene storitve zaračuna tudi ležarnino v višini 1 EUR za vsak dan zamude po pretečenem 30 dnevnem roku za prevzem. Decathlon bo o tem obvestil Uporabnika in ga hkrati s tem pozval na prevzem športne opreme in/ali izdelkov, ter Uporabnika opozoril, da si Decathlon pridržuje pravico, da v podaljšanem roku 90 dni od drugega obvestila, to je 90 dni po preteku prvih 30 dni za prevzem, postane lastnik športne opreme in/ali izdelkov, ki so v posesti Decathlona in z njimi pokrije nastale stroške, jih vrne v redno prodajo ali jih uniči.

4.6. Dolžnosti pogodbenih strank:

Uporabnik se zavezuje, da bo (dolžnosti):

 • pravočasno poravnal storitev Decathlon workshop-a;

 • prevzel športno opremo v roku 30 dni od dneva obvestila s strani Decathlona, da je športna oprema pripravljena na prevzem;

 • sodelval z Decathlonom v primeru dodatnih vprašanj s strani serviserja v Workshopu; in

 • spoštoval določila teh splošnih pogojev. 

Decathlon se zavezuje, da bo:

 • storitev izvedel hitro, strokovno in v skladu z najvišjimi standardi;

 • varoval Uporabnikovo športno opremo in ali/izdelke pred morebitnimi poškodbami ali krajo;

 • Uporabnika seznanjal o morebitnih dodatnih stroških, ki se lahko pojavijo tekom storitve in od Uporabika pridobil soglasje za njihovo izvedbo; in

 • na voljo Uporabniku za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila.

4.7. Odškodninska odgovornost Decathlona:

Decathlon v okviru zakonskih predpisov jamči za neposredno škodo, če Uporabnik dokaže, da je Decathlon škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Decathlon ne odgovarja za materialno škodo, povzročeno iz male malomarnosti in ne odgovarja za nikakršno posledično škodo. 

Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno Decathlonu sporočiti pisno na naslov Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana v roku treh mesecev, sicer Uporabnik izgubi pravico, da jih uveljavlja. 

Šteje se, da so odškodninski zahtevki, o katerih Uporabnik ni obvestil Decathlona v treh mesecih od dne, ko so Uporabniku postali znani, zastarani. 

4.8. Pridržek lastninske pravice:

V primeru neplačila in/ali neizpolnitve Uporabnikovih obveznostih, si Decathlon pridržuje lastninsko pravico dokler Uporabnik ne izpolni vseh svojih obveznosti, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in stroški. Do plačila celotne kupnine je Decathlon dolžan ravnati z blagom kot dober gospodar. 

4.9. Odstop od pogodbe:

Uporabnik ima pravico odstopiti od te pogodbe kadarkoli in iz kateregakoli razloga pred začetkom izvajanja storitev Decathlon Workshopa. V primeru, da se se je storitev že začela izvajati lahko Uporabnik odstopi od pogodbe kadarkoli in iz kateregakoli razloga vendar je zavezan plačati celotno dogovorjeno ceno za naročeno storitev, ki se je že začela izvajati.

5. ČLEN 

(DECATHLON RENT)

5.1. Ti splošni  pogoji Decathlon Rent zavezujejo najemodajalca in najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

5.2. Naslednji izrazi Decathlon Rent imajo naslednji pomen:

 • Pogodba o najemu/izposoji športne opreme: je pogodba, sklenjena na podlagi splošnih pogojev izposoje športne opreme in v skladu s pravili Obligacijskega Zakonika, ter določa podrobnosti izposoje, pravice in dolžnosti Decathlona in pravice in dolžnosti uporabnika.

 • Vavčer: je obvezna priloga k pogodbi o najemu/izposoji športne opreme in natančneje definira vrsto in količino izposojene opreme, dneve izposoje in ceno.

5.3. Sklenitev najemnega razmerja:

Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko Decathlon in uporabnik izpolnita in podpišeta Pogodbo, skupaj s pripadajočo prilogo (vavčer). 

Pogodbo in zaključni vavčer uporabnik pridobi fizično v poslovni enoti Decathlona, ki nudi izposojo športne opreme. 

Decathlon si pridržuje pravico zavrniti sklenitev te pogodbe in zavrniti oddajo v najem športne opreme, če je uporabnik v preteklosti kršili svoje pogodbene obveznosti do Decathlona, če je uporabnik v sporu z Decathlonom ali če je zahtevana količina športne opreme, po oceni Decathlona, pretirano visoka.

5.4. Pogoji za sklenitev pogodbe Decathlon Rent: 

 • Uporabnik mora za sklenitev pogodbe imeti vsaj 18 let in ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

 • Uporabnik mora Decathlonu predložiti veljaven lastni osebni dokument, ki ga Decathlon uporabi za identifikacijo uporabnika in verifikacijo podatkov uporabnika na pogodbi. Uporabnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi Pogodbe podal resnične osebne podatke.

 • Izposoja športne opreme je plačljiva. Cena izposoje športne opreme mora biti v celoti poravnana ob prevzemu športne opreme. Cenik izposoje in ostalih povezanih stroškov je objavljen na spletni strani www.decathlon.si

 • Športno opremo lahko uporabljajo le polnoletne osebe. Mladoletne osebe lahko uporabljajo športno opremo le v spremstvu polnoletne osebe, ki nase prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik tretji osebi ali Decathlonu ali ki doleti samega mladoletnika.

5.5. Rezervacija športne opreme: 

Uporabnik lahko rezervira športno opremo za določeno obdobje preko spletne strani www.decathlon.si, fizično v poslovalnici, ki nudi izposojo športne opreme ali preko telefonske številke 01/527-25-93.

Za uspešno dokončano rezervacijo bo moral uporabnik z Decathlonom deliti nekatere podatke in sicer:

 • ime in priimek;

 • naslov;

 • datum rojstva ali EMŠO;

 • elektronski naslov;

 • telefonsko številko in

 • obdobje najema športne opreme.

Decathlon si pridržuje pravico, da uporabniku ne omogoči rezervacije športne opreme v primeru, da opreme v željenem obodbju ni na zalogi ali, da uporabnik ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v teh splošnih pogojih. 

Uporabnik si lahko izposodi športno opremo tudi brez predhodne rezervacije in sicer tako, da v delovnem času obišče poslovalnico Decathlona, ki nudi izposojo športne opreme in ima na zalogi željeno športno opremo. 

5.6. Prevzem športne opreme:

Uporabnik lahko športno opremo prevzame na dan in uro kot je dogovorjena z rezervacijo ali nemudoma v primeru, da je športna oprema na zalogi v poslovalnici Decathlon, ki nudi izposojo športne opreme. 

Pred prevzemom športne opreme bosta Decathlon in uporabnik podpisala Pogodbo o najemu športne opreme (skupaj z vavčerjem), ki bo vsebovala vse podrobnosti najema. 

Pred podpisom pogodbe bosta Decathlon in uporabnik skupaj pregledala športno opremo. Podpis na pogodbi pomeni, da je uporabnik seznanjen s stanjem športne opreme in potrjuje, da je opremo prejel v uporabnem stanju brez poškodb. Uporabnik je dolžan Decathlonu sporočiti vsakršno morebitno napako na športni opremi, ki jo opazi preden zapusti poslovno enoto.

5.7. Vrnitev športne opreme:

Uporabnik, ki prevzame športno opremo v dobrem stanju in tehnično brezhibno, mora le to na dogovorjenem mestu, na dogovorjen datum in ob dogovorjeni uri vrniti v enakem stanju (upoštevajoč dopustno obrabo, ki se pričakuje ob normalni uporabi).

Uporabnik se zavezuje vrniti izposojeno športno opremo pravočasno in najkasneje do dogovorjenega časa, kot je zapisano v Pogodbi. V primeru zamude pri vrnitvi najete športne opreme se obračunava pogodbena kazen v višini dnevne cene za najem športne opreme za vsak dan zamude.

Uporabnik, ki vrne najeto športno opremo v nedelujočem ali poškodovanem stanju in razlog za poškodbo ni na strani uporabnika, lahko opremo zamenja z drugo brezhibno športno opremo, do izteka časa izposoje. Pri tem mora nemudoma obvestiti Decathlon o razlogih za škodo na opremi. Taka zamenjava opreme se izvede glede na dano razpoložljivost opreme pri Decathlonu, ne glede na to, ali ima oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor Decathlon nima na razpolago nobene nadomestne opreme ni dolžan vračati denarja uporabniku, če je do izteka najema opreme manj kot 2 uri najema. 

Ob vrnitvi športne opreme uporabnik  in Decathlon športno opremo pregledata in o morebitnih poškodbah, ki niso nastale zaradi normalne uporabe opreme sestavita zapisnik. V kolikor uporabnik ne želi podpisati zapisnika, oziroma ne soglaša z ugotovitvami Decathlona, ima slednji pravico, da ravna skladno z določili teh splošnih pogojev, zlasti tistih, ki se nanašajo na plačilo odškodnine.

5.8. Pogoji uporabe opreme:

Športno opremo uporabnik uporablja na lastno odgovornost. Uporabnik mora s športno opremo ravnati previdno in kot dober gospodar.

Uporaba športne opreme predvideva različno ustrezno fizično pripravljenost uporabnika. S sklenitvijo pogodbe uporabnik prevzame vso odgovornost, da je ustrezno fizično in umsko sposoben uporabljati in upravljati s športno opremo, s čimer prevzema tudi vso odgovornost za škodo, ki bi izvirala iz njegove tovrstne pomanjkljive sposobnosti.

Uporabnik mora pri uporabi športne opreme upoštevati navodila za uporabo, priporočila Decathlona in veljavne predpise. Decathlon ne odgovarja za posledice (npr. škoda ali denarna kazen), ki bi nastale zaradi nepravilne rabe športne opreme ali nespoštovanja predpisov.

5.9. Dolžnosti in odgovornost uporabnika/najemnika športne opreme:

Uporabnik se zavezuje, da bo:

 • prevzel opremo, jo uporabljal in vzdrževal s potrebno skrbnostjo ter jo uporabljal zgolj za predviden namen;

 • plačal dogovorjeno ceno najema v skladu s pogoji navedenimi v vavčerju;

 • vrnil opremo, ki je predmet te pogodbe, v nepoškodovanem stanju, najkasneje do datuma in ure vrnitev, ki je navedena na vavčerju. V primeru zamude vračila opreme si Decathlon pridržuje pravico, da zaračuna dodatne dni najema po ceniku, ki velja ob sklenitvi te pogodbe.

Uporabnik:

 • je odgovoren za skrbništvo opreme vse od dne prevzema opreme in je zato odgovoren za vsakršno škodo povzročeno tretjim osebam ali Decathlonu in za vsakršno neprimerno uporabo najete opreme;

 • je odgovoren za škodo nastalo iz naslova poškodbe, kraje ali izgube najete opreme, ne glede na razlog oziroma krivdo in mora v takšnem primeru Decathlonu povrniti znesek, ki ustreza prodajni ceni najete opreme. V primeru kraje najete opreme, se uporabnik zavezuje, da bo prijavil kaznivo dejanje pristojnim organom in obenem nemudoma pisno obvestil Decathlon;

 • se zaveda, da se ne vračilo najete športne opreme lahko šteje kot kaznivo dejanje v skladu z veljavno zakonodajo.

5.10. Obveznosti Decathlona:

Decathlon se zavezuje, da bo:

 • uporabniku izročil opremo na dan in uro, ki je v vavčerju opredeljen kot datum prevzema opreme;

 • uporabniku izročil športno opremo, ki je primerna za običajno uporabo in v primernem stanju;

 • omogočil nemoteno koriščenje (v smislu morebitnih zahtevkov tretjih oseb glede pravic na opremi) za čas trajanje te pogodbe in

 • izvedel popravila, ki so potrebna za normalno in primerno uporabo športne opreme ter uporabniku povrnil morebitne stroške, ki so mu nastali zaradi popravila športne opreme in je o njih obvestil Decathlon, razen manjših stroškov, ki nastanejo zaradi normalne uporabe stvari.

5.11. Odgovornost za škodo:

V času izposoje uporabnik odgovarja za vsak dogodek ali za vso škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb zaradi uporabe Decathlonove športne opreme.

V primeru katerekoli škode na športni opremi, ki je posledica nepravilne uporabe, mora uporabnik plačati Decathlonu znesek odškodnine v višini prodajne cene športne opreme ali škodo v višini popravila športne opreme, če je znesek nastale škode in prodajna cena športne opreme v nesorazmerju. Škodo oceni pooblaščena oseba (Vodja trgovine, Vodja izposoje športne opreme ali Vodja servisne delavnice) za oceno škode pri Decathlonu ob vračilu športne opreme.

 

V primeru, ko uporabnik ukrade ali ne vrne športne opreme mora plačati Decathlonu odškodnino v višini vrednosti nove športne opreme skladno z veljavnim cenikom. Decathlon si tudi pridržuje pravico, da sproži kazenski pregon.

V primeru, ko tretja oseba ukrade uporabniku športno opremo ali ko se oprema poškoduje v nesreči, ki jo obravnava policija, mora uporabnik najemodajalcu predložiti kopijo prijave policiji in poročilo o kraji ter mu v roku 5 dni od dneva kraje plačati varščino, enako ceni skladno s cenikom nove opreme, upoštevajoč redno obrabo opreme do trenutka izročitve le te uporabniku. Varščina bo uporabniku povrnjena le v primeru vrnitve ukradene opreme. V nasprotnem primeru se znesek zadrži kot dogovorjena odškodnina.

5.12. Cena in plačilni pogoji:

Cena najema je cena, ki je opredeljena na vavčerju in je v skladu z vsakokrat veljavnem ceniku razstavljenem v prodajalni ali na spletni strani www.decathlon.si

Cena najema se izračunana na podlagi trenutno veljavne cene najema in dolžine trajanja najema. 

Cena mora biti plačana s strani uporabnika v celoti v trenutku prevzema opreme. 

Uporabnik bo moral plačati pogodbeno kazen za vsak dan zamude vračila, in sicer v višini, ki ustreza dnevnemu strošku najema opreme.

Uporabnik je prav tako odgovoren za plačilo odškodnine za vsakršno škodo na opremi na dan vračila le-te, kot izhaja iz člena 9.

V primeru, da uporabnik opremo prevzame pred 12.00 uro na dan dogovorjenega prevzema in/ali jo vrne pred 15.00 uro na dan dogovorjene vrnitev se dan prevzema in/ali dan vrnitve ne vštev v ceno najema. 

5.13. Možnost odkupa in trajanje pogodbe:

Pogodba je sklenjena za določen čas, ki je opredeljen v vavčerju. Pogodba začne veljati s trenutkom prevzema opreme s strani uporabnika in preneha veljati z dnem vrnitve opreme.

Decathlon ponuja Uporabniku možnost odkupa določene opreme, ki je predmet sezonskega najema.

Če po koncu obdobja sezonskega najema uporabnik želi odkupiti eno ali več najetih kosov opreme, lahko to stori, pri čemer je cena, ki se plača Decathlonu na podlagi potrdila o odkupu, takšna kakor jo določi odgovorna oseba, upoštevajoč njeno obrabo.

Stranki se izrecno dogovorita, da tako odkupljena oprema s strani uporabnika ne sme biti, na kakršen koli način, vrnjena Decathlonu s strani Uporabnika, saj za takšno odkupljeno opremo politika vračil sprejeta s strani Decathlona ne velja. 

Za opremo odkupljeno s strani uporabnika, Decathlon omogoča 12 (dvanajst) mesečno jamstvo. 

5.14. Odstop od najemne pogodbe:

Uporabnik ima pravico odstopiti od te pogodbe kadarkoli in iz kateregakoli razloga z vračilom opreme. Uporabnik je, ne glede na predčasno vračilo, zavezan plačati celotno dogovorjeno ceno za celotno dogovorjeno obdobje najema. 


6. ČLEN 

(DECATHLON 2nd LIFE)

6.1. Decathlon uvaja program 2nd life zaradi želje po zmanjšanju negativnega vpliva poslovanja na okolje in promocije trajnostnega načina življenja in poslovanja. Glavni nameni in vrednote programa 2nd life so:

 • zmanjšati negativen vpliv na okolje;

 • zmanjšati število odpisanih izdelkov in s tem količino odpadkov;

 • dati izdelkom novo priložnost - popraviti, ponovno uporabiti; 

 • omogočiti šport dostopen vsem; in

 • navdihniti pozitivne spremembe za planet in ljudi.

6.2. Naslednji izrazi Decathlon 2nd life imajo naslednji pomen:

 • RABLJENI IZDELKI: to so vsi izdelki, ki so že bili nošeni ali uporabljeni, torej so bili kupljeni in so predmet vračila/reklamacije ali so bili namenjeni za interno uporabo zaposlenim v Decathlonu. 

 • RAZSTAVLJENI IZDELKI: to so vsi izdelki, ki so razstavljeni v trgovinah Decathlon in se tretirajo kot razstavni eksponat. 

 • POPRAVLJENI IZDELKI: to so vsi izdelki, ki so bili predmet reklamacije, vračila ali garancije in je bilo potrebno na njih izvesti določeno popravilo, pred vračilom izdelka v program 2nd life. 

 • IZDELKI Z LEPOTNO NAPAKO: To so vsi izdelki, ki še niso bili rabljeni vendar imajo neko lepotno napako (popokani šivi, umazani od izdelki od pudra, opraskani izdelki, itd…), ki pa ne vpliva na funkcionalnost izdelka in ni potrebno dodatno tehnično popravilo.

 • OPRANI/RAZKUŽENI IZDELKI: Vsi izdelki, ki so že bili uporabljeni so oprani in razkuženi.

6.3. GARANCIJA IZDELKOV V PROGRAMU 2nd LIFE:

Vsi izdelki v programu 2nd life imajo enako dobo potrošniške (prostovoljne) garancije kot vsi ostali novi Decathlon izdelki, to je 2 leti od dneva nakupa. 

Garancija se lahko uveljavlja z računom ali garancijskim listom. 

Vsi izdelki v 2nd life programu so tudi del Decathlonove politike zamenjave in vračila izdelkov, torej so obravnavani enako kot novi Decathlon izdelki

6.4. KATERI IZDELKI SO LAHKO PREDMET PROGRAMA 2nd LIFE:

Predmet programa so lahko vsi izdelki, ki so po oceni Decathlona primerni za nadaljnjo prodajo in njihova pravilna uporaba ne ogroža zdravja ali življenja uporabnikov. 

Izdelki, ki so predmet programa 2nd life so:

 • Rabljeni izdelki

 • Razstavljeni izdelki

 • Popravljeni izdelki

 • Izdelki z lepotno napako

 • Oprani/razkuženi izdelki

Predmet programa 2nd life nikoli niso izdelki, ki spadajo v kategorijo Osebne varovalne opreme ali izdelki katerih predhodna uporaba ali poškodba lahko povzroči negativne posledice za zdravje ali življenje uporabnika.

6.5. PREGLED IZDELKOV: 

Vsi izdelki so pred prodajo in umestitev v program 2nd Life ustrezno pregledani s strani za to usposobljene ali odgovorne osebe.  

V primeru, da pri pregledu niso zaznane tehnične napake in so zaznane zgolj površinske/lepotne napake ali se celo ne opazi nobenih napak, se izdelek brez nadaljnega postopka vmesti v program 2nd Life. 

V primeru, da se pri pregledu ugotovijo tehnične napake ali obstaja sum, da takšne napake lahko obstajajo, se izdelek pošlje na dodatni tehnični pregled v servisno delavnico, kjer se naredi celotno diagnostiko in se morebitne napake odpravi. 

Decathlon zagotavlja, da so vsi izdelki, ki so predmet programa 2nd Life varni in primerni za primerno nadaljnjo uporabo. 

6.6. CENE IZDELKOV:

Vsi izdelki v programu 2nd life so znižani glede na ocenjeno vrednost izdelka ali teže pomanjkljivosti izdelka. Procent znižanja se določi od nabavne vrednosti novega izdelka. Kot nabavna vrednost izdelka se upošteva nabavna vrednost novega izdelka v času umestitve v program 2nd life. 

Drugačno ceno izdelka lahko v vsakem trenutku določi tudi Vodja trajnostnega razvoja za državo. 

Vsak izdelek v programu 2nd life bo imel etiketo na kateri bo označena nabavna vrednost, vrednost popusta in nova cena. 

6.7. OZNAČEVANJE IZDELKOV V PROGRAMU 2nd LIFE:

Vsi izdelki, ki so v programu 2nd Life, bodo v trgovini fizično ločeni od ostali novih izdelkov in bodo ustrezno označeni z etiketo in posebno hitro prepoznavno oznako na polici. 

Vsi izdelki v 2nd Life programu bodo imeli etiketo, ki bo vsebovala naslednje elemente:

 • stara cena izdelka (nabavna vrednost),

 • nova cena izdelka,

 • vrednost popusta,

 • opis izdelka in napake/pomanjkljivosti ali razloga za umestitev v program 2nd life, in 

 • splošno obvestilo o programu 2nd Life. 

Poleg predmetne splošne etikete bodo izdelki, ki so tehnične narave vsebovali tudi etiketo, ki potrjuje, da je bil izdelek pred začetkom prodaje v programu 2nd life pregledan v naši servisni delavnici. 7. ČLEN

(DECATHLON BUYBACK)

7.1. Decathlon uvaja program BuyBack z namenom omogočanja svojim kupcem, da rabljena kolesa blagovnih znamk Decathlona prodajo nazaj Decathlonu v skladu s temi splošnimi pogoji in sklenjeno kupoprodajno pogodbo. 

Ta člen definira pogoje za sklenitev kupoprodajne pogodbe in pogoje za vključitev v program BuyBack. 

7.2. POMEN IZRAZOV:

V skladu s temi splošnimi pogoji imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

Rabljeno kolo blagovne znamke Decathlon je vsako kolo, ki je kupljeno v katerikoli poslovalnici Decathlon in je naslednje blagovne znamke:

 • Btwin;

 • Rockrider;

 • Elops;

 • Riverside; in

 • Oxylane.

Prodajalec: je vsaka oseba/Uporabnik, ki z Decathlonom sklene kupoprodajno pogodbo za rabljeno kolo v skladu s temi splošnimi pogoji;

Kupec: je Decathlon Ljubljana d.o.o., ki odkupi kolo od prodajalca.

7.3. PRAVILA KI REGULIRAJO KUPOPRODAJNO POGODBO:

Kupoprodajni odnos med Prodajalcem in Kupcem je reguliran s temi splošnimi pogoji, sklenjeno kupoprodajno pogodbo, cenikom Decathlon in vaučerjem, ki je obvezna priloga kupoprodajne pogodbe. 7.4. POGOJI ZA SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE:

Za sklenitev kupoprodajne pogodbe mora imeti uporabnik najmanj 18 let in mora imeti ustrezno poslovno sposobnost za sklepanje pogodbenih razmerij. 

Uporabnik mora za sklenitev kupoprodajne pogodbe predložiti osebni dokument, ki ga bo Decathlon uporabil za identifikacijo Uporabnika in potrditev podatkov na kupoprodajni pogodbi. 

Pogodbeni odnos je sklenjen, ko Prodajalec in Kupec izpolneta in podpišeta kupoprodajno pogodbo, skupaj s pripadajočo prilogo (vaučer) in ko Kupec izplača Prodajalcu dogovorjeni znesek na Decathlon darilni kartici. 

Pred sklenitvijo pogodbenega odnosa bo Kupec skupaj z Prodajalcem pregledal rabljeno kolo, ki je predmet kupoprodajne pogodbe. S podpisom pogodbe se obe pogodbeni stranki strinjata, da soglašata s stanjem rabljenega kolesa in ostalimi pogoji pogodbe. 

Prodajalec se s podpisom zavezuje, da:

 • bo Kupcu predal rabljeno kolo v posest in lastništvo; in

 • bo na Kupca prenesel lastništvo rabljenega kolesa brez kakršnihkoli zahtevkov tretjih oseb na rabljenem kolesu.

Kupec se s podpisom zavezuje, da:

 • bo rabljeno kolo sprejel v posest;

 • bo Prodajalcu ob prevzemu kolesa predal Decathlon darilno kartico, katere vrednost bo enaka vrednosti dogovorjeni v kupoprodajni pogodbi;

 • bo na svoj račun popravil in zamenjal vse morebitne pomanjkljivosti rabljenega kolesa; in

 • bo prevzel riziko morebitnega uničenja rabljenega kolesa od trenutka predaje dalje.

Prodajna cena oziroma odkupna cena kolesa se izračuna na podlagi trenutno veljavnih cen, ki se zmanjša v sorazmerju z stanjem rabljenega kolesa in je opredeljena v vavčerju. 

Odkupna cena kolesa se mora Prodajalcu izplačati na Darilni kartici Decathlon in sicer v trenutku predaje kolesa Kupcu. Prodajalec lahko darilno kartico koristi v vseh trgovinah Decathlon v roku 2 let od dneva prejema. 

Decathlon si pridržuje pravico, da sam odloči katero kolo bo odkupilo od Uporabnika in katero ne in ima pravico odreči odkup kolesa brez utemeljenega razloga. 

7.5. ODGOVORNOST PRODAJALCA:

V primeru, da je prodajalec predal kolo v lastništvo kupcu, ki je bilo ukradeno ali Prodajalec ni imel pravice ga prodati ali z njima razpolagati, bo Kupec proti Prodajalcu začel kazenski pregon in zahteval vračilo plačane kupnine. 

Prodajalec odgovarja tudi za morebitne napake na stvari za katere je vedel v času prodaje, pa jih je zamolčal kupcu in je zaradi te napake prišlo do odškodovanja kupca. 

7.6. TRAJANJE POGODBENEGA RAZMERJA:

Kupoprodajna pogodba začne veljati in učinkovati z dnem podpisa obeh strank in se šteje, da je v celoti izpolnjena, ko obe stranki izpolnita svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, to je zlasti ko Prodajalec Kupcu izroči stvar v posest, Prodajalec pa Kupcu preda darilno kartico Decathlon, razen za člene, ki veljajo tudi po izpolnitvi zgornjih obveznosti. 8. ČLEN 

(VARSTVO OSEBNIH PODATKOV)

Decathlon zagotavlja uporabniku, da bo pridobil in obdeloval uporabnikove osebne podatke zgolj za namen izvedbe in izvajanja storitev opredeljenih v teh splošnih pogojih ali v skladu z zakonsko določenim namenom. 

Decathlon bo od Uporabnika pridobill naslednje osebne podatke in sicer glede na željeno storitev kot sledi: 

 1. Decathlon Workshop:

 • ime in priimek;

 • naslov, kraj in poštna številka stalnega prebivališča;

 • elektronski naslov; in

 • telefonska številka (neobvezno).

 1. Decathlon Rent:

 • Ime in priimek;

 • Naslov;

 • Elektronski naslov;

 • EMŠO ali rojstni datum; in

 • Telefonsko številko.

 1. Decathlon BuyBack:

 • Ime in priimek;

 • Naslov;

 • EMŠO ali rojstni datum; in

 • Telefonsko številko.

 1. Ostale osebne podatke, če je to določeno s temi Splošnimi pogoji, s Splošnimi pogoji prodaje ali Politiko zasebnosti Decathlona. 

Decathlon podatkov ne bo delil s tretjimi osebami, to je z osebami s katerim nima urejenega pogodbena razmerja o varstvu osebnih podatkov in niso upravičeni do vpogleda ali obdelave osebnih podatkov na kakršnikoli podlagi,  razen v primeru, ko to dovoljuje zakonodaja (npr. prijava kaznivega dejanja ali odškodninski zahtevek). 

Dostop do osebnih podatkov uporabnika bodo imele le pooblaščene osebe s strani Decathlona in morebitne pooblaščene osebe pri pogodbenih partnerjih Decathlona, ki nudijo programsko podporo ali druge procese, ki so nujno potrebni, da Decathlon lahko izvaja svoje storitev in prodajo. 

Osebni podatki se bodo obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in ne bodo hranjeni dlje kot je potrebno za dokončno izvedbo te pogodbe ali dokončanje morebitnih sporov, ki izvirajo iz pogodbe.

Decathlon zagotavlja varstvo osebnih podatkov uporabnika in zagotavlja, da osebni podatki uporabnika ne bodo uporabljeni za noben drug namen razen izvedbo pogodbe (npr. za oglaševanje). V primeru, da bo Decathlon zbrane osebne podatke uporabil tudi za drug namen kot je zgolj izvedba pogodbenega razmerja, mora od Uporabnika predhodno pridobiti izrecno soglasje in Uporabnika obvestiti o načinih in namenih obdelave in uporabe osebnih podatkov.

Podrobne informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, so navedene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dostopna na naslednji povezavi: https://www.decathlon.si/osebni-podatki.html.

9. ČLEN 

(VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV)

Ti splošni pogoji so predmet zakonodaje Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija. Decathlon spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb, za kar je pristojna posebna skupina v okviru Decathlona. Uporabnik lahko morebitno pritožbo v zvezi z uporabo spletne trgovine pošlje na: [email protected] ali psino na naslov Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana.

Decathlon trenutno ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot so določeni v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (»ZIsRPS«).

Ne glede na zgoraj navedeno, Decathlon v skladu s ZIsRPS na tem mestu objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Sodišče pristojno za reševanje sporov, ki nastanejo na podlagi teh Splošnih pogojev in v njih opredeljenih storitev, je Sodišče v Ljubljani. 

Ta dogovor glede pristojnosti se uporabi zgolj v primeru, če ne obstaja druga izključna pristojnost iz naslova potrošniških pogodb, ki je v korist Uporabnika. 

Če se izkaže, da je katerakoli določba iz tega dokumenta neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.

10. ČLEN 

(KONČNE DOLOČBE)

Splošni pogoji veljajo od datuma, ki je naveden pod opombo »Zadnje spremembe« spodaj. Decathlon si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, uporabnika pa poziva, da redno spremlja zadnjo ažurirano različico, ki je dostopna na spletnih straneh Decathlona in fizično v vsaki trgovini Decathlon v Sloveniji. Uporabnika ne bomo nujno opozorili na vsako spremembo ali posodobitev splošnih pogojev, zato jih je Uporabnik dolžan prebrati vsakič, ko obišče spletno trgovino ali poslovalnico Decathlon

Decathlon si pridržuje pravico do spremembe ali odprave (začasne ali stalne) kateregakoli izdelka ali storitve, ki jih ponuja, in do spremembe katerekoli storitev opredeljene v teh Splošnih pogojih brez predhodne odobritve ali obvestila Uporabnika, vendar skladno z dobrimi poslovnimi običaji in tako, da to ne bo posegalo v uporabnikove že pridobljene pravice.Splošni Pogoji sprejeti dne 27.3.2023,  Zadnje spremembe: /DECATHLON LJUBLJANA d.o.o.